โรงเรียน บ้านโคกล่าม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 1 4 1 0 15
ร้อยละ 19.23 % 3.85 % 15.38 % 3.85 % 0.00 % 57.69 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 7 7 3 0 0 27
ร้อยละ 15.91 % 15.91 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 61.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 12 8 7 1 0 42
ร้อยละ 17.14 % 11.43 % 10.00 % 1.43 % 0.00 % 60.00 %

70 : 12 , 8 , 7 , 1 , 0 , 42...17.14 , 11.43 , 10.00 , 1.43 , 0.00 , 60.00 = 28 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net