โรงเรียน บ้านหนองหิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 0 2 0 2 22
ร้อยละ 21.21 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 6.06 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 18 11 16 9 9 90
ร้อยละ 11.76 % 7.19 % 10.46 % 5.88 % 5.88 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 2 5 0 5 51
ร้อยละ 0.00 % 3.17 % 7.94 % 0.00 % 7.94 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 25 13 23 9 16 163
ร้อยละ 10.04 % 5.22 % 9.24 % 3.61 % 6.43 % 65.46 %

186 : 25 , 11 , 18 , 9 , 11 , 112...13.44 , 5.91 , 9.68 , 4.84 , 5.91 , 60.22 = 74 : 39.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.54%

Powered By www.thaieducation.net