โรงเรียน บ้านหนองหิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 3 2 1 0 20
ร้อยละ 21.21 % 9.09 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 8 9 20 5 12 99
ร้อยละ 5.23 % 5.88 % 13.07 % 3.27 % 7.84 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 0 15 0 7 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 11.11 % 65.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 15 12 37 6 19 160
ร้อยละ 6.02 % 4.82 % 14.86 % 2.41 % 7.63 % 64.26 %

186 : 15 , 12 , 22 , 6 , 12 , 119...8.06 , 6.45 , 11.83 , 3.23 , 6.45 , 63.98 = 67 : 36.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 35.74%

Powered By www.thaieducation.net