โรงเรียนบ้านห้วยน้อย (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 6 1 1 0 0 10
ร้อยละ 33.33 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 23
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 10 1 8 0 0 33
ร้อยละ 19.23 % 1.92 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 63.46 %

52 : 10 , 1 , 8 , 0 , 0 , 33...19.23 , 1.92 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 63.46 = 19 : 36.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 36.54%

Powered By www.thaieducation.net