โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 6
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 6 0 9 2 0 47
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 14.06 % 3.13 % 0.00 % 73.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 31
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 21.95 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 10 0 18 2 0 84
ร้อยละ 8.77 % 0.00 % 15.79 % 1.75 % 0.00 % 73.68 %

73 : 9 , 0 , 9 , 2 , 0 , 53...12.33 , 0.00 , 12.33 , 2.74 , 0.00 , 72.60 = 20 : 27.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32%

Powered By www.thaieducation.net