โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 4 0 0 0 1 4
ร้อยละ 44.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.11 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 6 2 8 0 4 56
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 0 9 0 4 31
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 8.89 % 68.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 11 2 17 0 9 91
ร้อยละ 8.46 % 1.54 % 13.08 % 0.00 % 6.92 % 70.00 %

85 : 10 , 2 , 8 , 0 , 5 , 60...11.76 , 2.35 , 9.41 , 0.00 , 5.88 , 70.59 = 25 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00%

Powered By www.thaieducation.net