โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 4
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 13 0 11 0 0 47
ร้อยละ 18.31 % 0.00 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 66.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 37
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 20 0 18 0 0 88
ร้อยละ 15.87 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 69.84 %

81 : 18 , 0 , 12 , 0 , 0 , 51...22.22 , 0.00 , 14.81 , 0.00 , 0.00 , 62.96 = 30 : 37.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30.16%

Powered By www.thaieducation.net