โรงเรียนบ้านหนองจอก (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 28
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 2 8 2 5 85
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 7.69 % 1.92 % 4.81 % 81.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 5 2 11 2 5 113
ร้อยละ 3.62 % 1.45 % 7.97 % 1.45 % 3.62 % 81.88 %

138 : 5 , 2 , 11 , 2 , 5 , 113...3.62 , 1.45 , 7.97 , 1.45 , 3.62 , 81.88 = 25 : 18.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12%

Powered By www.thaieducation.net