โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 0 0 2 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 10 2 36 5 8 120
ร้อยละ 5.52 % 1.10 % 19.89 % 2.76 % 4.42 % 66.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
181
จำนวน(คน) 9 1 19 0 0 152
ร้อยละ 4.97 % 0.55 % 10.50 % 0.00 % 0.00 % 83.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 390 คน
จำนวน(คน) 19 3 55 5 10 298
ร้อยละ 4.87 % 0.77 % 14.10 % 1.28 % 2.56 % 76.41 %

209 : 10 , 2 , 36 , 5 , 10 , 146...4.78 , 0.96 , 17.22 , 2.39 , 4.78 , 69.86 = 63 : 30.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 390 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.59%

Powered By www.thaieducation.net