โรงเรียนบ้านโนนม่วง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 11 3 3 3 0 75
ร้อยละ 11.58 % 3.16 % 3.16 % 3.16 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 14 15 7 6 2 196
ร้อยละ 5.83 % 6.25 % 2.92 % 2.50 % 0.83 % 81.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 25 18 10 9 2 271
ร้อยละ 7.46 % 5.37 % 2.99 % 2.69 % 0.60 % 80.90 %

335 : 25 , 18 , 10 , 9 , 2 , 271...7.46 , 5.37 , 2.99 , 2.69 , 0.60 , 80.90 = 64 : 19.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10%

Powered By www.thaieducation.net