โรงเรียนบ้านโนนม่วง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 5 5 4 6 3 71
ร้อยละ 5.32 % 5.32 % 4.26 % 6.38 % 3.19 % 75.53 %
ระดับประถมศึกษา
247
จำนวน(คน) 10 6 11 6 15 199
ร้อยละ 4.05 % 2.43 % 4.45 % 2.43 % 6.07 % 80.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 341 คน
จำนวน(คน) 15 11 15 12 18 270
ร้อยละ 4.40 % 3.23 % 4.40 % 3.52 % 5.28 % 79.18 %

341 : 15 , 11 , 15 , 12 , 18 , 270...4.40 , 3.23 , 4.40 , 3.52 , 5.28 , 79.18 = 71 : 20.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.82%

Powered By www.thaieducation.net