โรงเรียนบ้านโนนม่วง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 6 3 3 8 3 71
ร้อยละ 6.38 % 3.19 % 3.19 % 8.51 % 3.19 % 75.53 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 10 7 16 11 20 187
ร้อยละ 3.98 % 2.79 % 6.37 % 4.38 % 7.97 % 74.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 345 คน
จำนวน(คน) 16 10 19 19 23 258
ร้อยละ 4.64 % 2.90 % 5.51 % 5.51 % 6.67 % 74.78 %

345 : 16 , 10 , 19 , 19 , 23 , 258...4.64 , 2.90 , 5.51 , 5.51 , 6.67 , 74.78 = 87 : 25.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 345 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.22%

Powered By www.thaieducation.net