โรงเรียนบ้านวังบัว (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 41
ร้อยละ 9.62 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 9 0 21 0 0 134
ร้อยละ 5.49 % 0.00 % 12.80 % 0.00 % 0.00 % 81.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 43
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 82.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 18 0 32 0 0 218
ร้อยละ 6.72 % 0.00 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 81.34 %

216 : 14 , 0 , 27 , 0 , 0 , 175...6.48 , 0.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 81.02 = 41 : 18.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66%

Powered By www.thaieducation.net