โรงเรียนบ้านท่าพุทรา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 18
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 8.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 3 0 15 3 5 101
ร้อยละ 2.36 % 0.00 % 11.81 % 2.36 % 3.94 % 79.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 2 8 5 7 46
ร้อยละ 4.23 % 2.82 % 11.27 % 7.04 % 9.86 % 64.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 7 3 25 9 14 165
ร้อยละ 3.14 % 1.35 % 11.21 % 4.04 % 6.28 % 73.99 %

152 : 4 , 1 , 17 , 4 , 7 , 119...2.63 , 0.66 , 11.18 , 2.63 , 4.61 , 78.29 = 33 : 21.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 26.01%

Powered By www.thaieducation.net