โรงเรียนบ้านท่าพุทรา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 2 3 3 4 12
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 12.00 % 12.00 % 16.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 5 0 15 5 8 95
ร้อยละ 3.91 % 0.00 % 11.72 % 3.91 % 6.25 % 74.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 5 2 10 7 11 36
ร้อยละ 7.04 % 2.82 % 14.08 % 9.86 % 15.49 % 50.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 11 4 28 15 23 143
ร้อยละ 4.91 % 1.79 % 12.50 % 6.70 % 10.27 % 63.84 %

153 : 6 , 2 , 18 , 8 , 12 , 107...3.92 , 1.31 , 11.76 , 5.23 , 7.84 , 69.93 = 46 : 30.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 36.16%

Powered By www.thaieducation.net