โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 29
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 20
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 4 1 11 0 0 60
ร้อยละ 5.26 % 1.32 % 14.47 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %

48 : 2 , 0 , 6 , 0 , 0 , 40...4.17 , 0.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 8 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05%

Powered By www.thaieducation.net