โรงเรียน บ้านดอนยาง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 2
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 15
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 10
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 39 คน
จำนวน(คน) 7 1 2 2 0 27
ร้อยละ 17.95 % 2.56 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 69.23 %

26 : 5 , 1 , 2 , 1 , 0 , 17...19.23 , 3.85 , 7.69 , 3.85 , 0.00 , 65.38 = 9 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net