โรงเรียน บ้านดอนบม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 3 1 2 1 30
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 2.50 % 5.00 % 2.50 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 5 2 4 5 3 97
ร้อยละ 4.31 % 1.72 % 3.45 % 4.31 % 2.59 % 83.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 3 2 2 32
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 7.32 % 4.88 % 4.88 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 9 6 8 9 6 159
ร้อยละ 4.57 % 3.05 % 4.06 % 4.57 % 3.05 % 80.71 %

156 : 8 , 5 , 5 , 7 , 4 , 127...5.13 , 3.21 , 3.21 , 4.49 , 2.56 , 81.41 = 29 : 18.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.29%

Powered By www.thaieducation.net