โรงเรียน บ้านดอนบม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 0 2 0 36
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 4 19 3 19 59
ร้อยละ 5.45 % 3.64 % 17.27 % 2.73 % 17.27 % 53.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 0 5 0 5 32
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 11.63 % 74.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 8 5 24 5 24 127
ร้อยละ 4.15 % 2.59 % 12.44 % 2.59 % 12.44 % 65.80 %

150 : 7 , 5 , 19 , 5 , 19 , 95...4.67 , 3.33 , 12.67 , 3.33 , 12.67 , 63.33 = 55 : 36.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20%

Powered By www.thaieducation.net