โรงเรียน บ้านสะอาด (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 6.06 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 2 2 7 2 7 95
ร้อยละ 1.74 % 1.74 % 6.09 % 1.74 % 6.09 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 6 0 6 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 15.38 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 2 2 15 2 15 151
ร้อยละ 1.07 % 1.07 % 8.02 % 1.07 % 8.02 % 80.75 %

148 : 2 , 2 , 9 , 2 , 9 , 124...1.35 , 1.35 , 6.08 , 1.35 , 6.08 , 83.78 = 24 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25%

Powered By www.thaieducation.net