โรงเรียน บ้านสะอาด (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 0 1 1 30
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 0.00 % 3.03 % 3.03 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 15 7 17 5 5 66
ร้อยละ 13.04 % 6.09 % 14.78 % 4.35 % 4.35 % 57.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 4 12 1 4 18
ร้อยละ 0.00 % 10.26 % 30.77 % 2.56 % 10.26 % 46.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 16 11 29 7 10 114
ร้อยละ 8.56 % 5.88 % 15.51 % 3.74 % 5.35 % 60.96 %

148 : 16 , 7 , 17 , 6 , 6 , 96...10.81 , 4.73 , 11.49 , 4.05 , 4.05 , 64.86 = 52 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 39.04%

Powered By www.thaieducation.net