โรงเรียน บ้านสะอาด (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 31
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.03 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 15 7 18 4 5 106
ร้อยละ 9.68 % 4.52 % 11.61 % 2.58 % 3.23 % 68.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 4 14 1 4 18
ร้อยละ 0.00 % 9.76 % 34.15 % 2.44 % 9.76 % 43.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 16 11 32 5 10 155
ร้อยละ 6.99 % 4.80 % 13.97 % 2.18 % 4.37 % 67.69 %

188 : 16 , 7 , 18 , 4 , 6 , 137...8.51 , 3.72 , 9.57 , 2.13 , 3.19 , 72.87 = 51 : 27.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 32.31%

Powered By www.thaieducation.net