โรงเรียน บ้านสะอาด (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 2 0 2 27
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 6.06 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 17 8 19 5 5 101
ร้อยละ 10.97 % 5.16 % 12.26 % 3.23 % 3.23 % 65.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 5 14 1 5 15
ร้อยละ 2.44 % 12.20 % 34.15 % 2.44 % 12.20 % 36.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 20 13 35 6 12 143
ร้อยละ 8.73 % 5.68 % 15.28 % 2.62 % 5.24 % 62.45 %

188 : 19 , 8 , 21 , 5 , 7 , 128...10.11 , 4.26 , 11.17 , 2.66 , 3.72 , 68.09 = 60 : 31.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 37.55%

Powered By www.thaieducation.net