โรงเรียนบ้านหนองชะแอน (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 23
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 6 21 6 0 51
ร้อยละ 5.62 % 6.74 % 23.60 % 6.74 % 0.00 % 57.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 4 0 11 0 0 38
ร้อยละ 7.55 % 0.00 % 20.75 % 0.00 % 0.00 % 71.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 11 6 38 6 0 112
ร้อยละ 6.36 % 3.47 % 21.97 % 3.47 % 0.00 % 64.74 %

120 : 7 , 6 , 27 , 6 , 0 , 74...5.83 , 5.00 , 22.50 , 5.00 , 0.00 , 61.67 = 46 : 38.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.26%

Powered By www.thaieducation.net