โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 7 3 10 1 0 72
ร้อยละ 7.53 % 3.23 % 10.75 % 1.08 % 0.00 % 77.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 3 6 0 0 39
ร้อยละ 7.69 % 5.77 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 12 7 17 1 0 129
ร้อยละ 7.23 % 4.22 % 10.24 % 0.60 % 0.00 % 77.71 %

114 : 8 , 4 , 11 , 1 , 0 , 90...7.02 , 3.51 , 9.65 , 0.88 , 0.00 , 78.95 = 24 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29%

Powered By www.thaieducation.net