โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 0
ร้อยละ 25.00 % 50.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 8 4 11 1 0 0
ร้อยละ 33.33 % 16.67 % 45.83 % 4.17 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 5 4 7 0 0 0
ร้อยละ 31.25 % 25.00 % 43.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 14 10 19 1 0 0
ร้อยละ 31.82 % 22.73 % 43.18 % 2.27 % 0.00 % 0.00 %

28 : 9 , 6 , 12 , 1 , 0 , 0...32.14 , 21.43 , 42.86 , 3.57 , 0.00 , 0.00 = 28 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net