โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 0
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 60.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
16
จำนวน(คน) 1 2 13 0 0 0
ร้อยละ 6.25 % 12.50 % 81.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 0
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 71.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 4 3 21 0 0 0
ร้อยละ 14.29 % 10.71 % 75.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

21 : 2 , 3 , 16 , 0 , 0 , 0...9.52 , 14.29 , 76.19 , 0.00 , 0.00 , 0.00 = 21 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net