โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 16
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 100
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 57
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 1.69 % 0.00 % 0.00 % 96.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 173
ร้อยละ 2.21 % 0.00 % 2.21 % 0.00 % 0.00 % 95.58 %

122 : 3 , 0 , 3 , 0 , 0 , 116...2.46 , 0.00 , 2.46 , 0.00 , 0.00 , 95.08 = 6 : 4.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.42%

Powered By www.thaieducation.net