โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 14
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 3 5 5 3 1 87
ร้อยละ 2.88 % 4.81 % 4.81 % 2.88 % 0.96 % 83.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 3 2 3 2 2 48
ร้อยละ 5.00 % 3.33 % 5.00 % 3.33 % 3.33 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 8 8 9 6 3 149
ร้อยละ 4.37 % 4.37 % 4.92 % 3.28 % 1.64 % 81.42 %

123 : 5 , 6 , 6 , 4 , 1 , 101...4.07 , 4.88 , 4.88 , 3.25 , 0.81 , 82.11 = 22 : 17.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58%

Powered By www.thaieducation.net