โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 10 4 1 0 0 4
ร้อยละ 52.63 % 21.05 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 21.05 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 4 17 1 3 71
ร้อยละ 4.95 % 3.96 % 16.83 % 0.99 % 2.97 % 70.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 0 12 0 0 48
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 19.67 % 0.00 % 0.00 % 78.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 16 8 30 1 3 123
ร้อยละ 8.84 % 4.42 % 16.57 % 0.55 % 1.66 % 67.96 %

120 : 15 , 8 , 18 , 1 , 3 , 75...12.50 , 6.67 , 15.00 , 0.83 , 2.50 , 62.50 = 45 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 32.04%

Powered By www.thaieducation.net