โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 4 10 3 2 84
ร้อยละ 1.90 % 3.81 % 9.52 % 2.86 % 1.90 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 48
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 3 6 10 3 2 164
ร้อยละ 1.60 % 3.19 % 5.32 % 1.60 % 1.06 % 87.23 %

137 : 2 , 4 , 10 , 3 , 2 , 116...1.46 , 2.92 , 7.30 , 2.19 , 1.46 , 84.67 = 21 : 15.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77%

Powered By www.thaieducation.net