โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 9 10 1 4 30
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 18.52 % 1.85 % 7.41 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 2 15 2 0 79
ร้อยละ 4.85 % 1.94 % 14.56 % 1.94 % 0.00 % 76.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 5 11 25 3 4 109
ร้อยละ 3.18 % 7.01 % 15.92 % 1.91 % 2.55 % 69.43 %

157 : 5 , 11 , 25 , 3 , 4 , 109...3.18 , 7.01 , 15.92 , 1.91 , 2.55 , 69.43 = 48 : 30.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57%

Powered By www.thaieducation.net