โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 21
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 64
ร้อยละ 5.48 % 2.74 % 4.11 % 0.00 % 0.00 % 87.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 6 5 5 2 0 85
ร้อยละ 5.83 % 4.85 % 4.85 % 1.94 % 0.00 % 82.52 %

103 : 6 , 5 , 5 , 2 , 0 , 85...5.83 , 4.85 , 4.85 , 1.94 , 0.00 , 82.52 = 18 : 17.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.48%

Powered By www.thaieducation.net