โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 1 3 3 1 0 56
ร้อยละ 1.56 % 4.69 % 4.69 % 1.56 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 0 4 13 0 0 105
ร้อยละ 0.00 % 3.28 % 10.66 % 0.00 % 0.00 % 86.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 50
ร้อยละ 4.69 % 0.00 % 17.19 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 4 7 27 1 0 211
ร้อยละ 1.60 % 2.80 % 10.80 % 0.40 % 0.00 % 84.40 %

186 : 1 , 7 , 16 , 1 , 0 , 161...0.54 , 3.76 , 8.60 , 0.54 , 0.00 , 86.56 = 25 : 13.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60%

Powered By www.thaieducation.net