โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 11 10 4 10 0 94
ร้อยละ 8.53 % 7.75 % 3.10 % 7.75 % 0.00 % 72.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 12 11 4 10 0 107
ร้อยละ 8.33 % 7.64 % 2.78 % 6.94 % 0.00 % 74.31 %

144 : 12 , 11 , 4 , 10 , 0 , 107...8.33 , 7.64 , 2.78 , 6.94 , 0.00 , 74.31 = 37 : 25.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69%

Powered By www.thaieducation.net