โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 3 8 0 0 42
ร้อยละ 3.64 % 5.45 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 76.36 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 5 6 14 2 0 107
ร้อยละ 3.73 % 4.48 % 10.45 % 1.49 % 0.00 % 79.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 39
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 9 10 28 2 0 188
ร้อยละ 3.80 % 4.22 % 11.81 % 0.84 % 0.00 % 79.32 %

189 : 7 , 9 , 22 , 2 , 0 , 149...3.70 , 4.76 , 11.64 , 1.06 , 0.00 , 78.84 = 40 : 21.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.68%

Powered By www.thaieducation.net