โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 11
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 3 7 9 5 2 36
ร้อยละ 4.84 % 11.29 % 14.52 % 8.06 % 3.23 % 58.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 5 2 4 10 1 36
ร้อยละ 8.62 % 3.45 % 6.90 % 17.24 % 1.72 % 62.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 9 10 13 15 3 83
ร้อยละ 6.77 % 7.52 % 9.77 % 11.28 % 2.26 % 62.41 %

75 : 4 , 8 , 9 , 5 , 2 , 47...5.33 , 10.67 , 12.00 , 6.67 , 2.67 , 62.67 = 28 : 37.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.59%

Powered By www.thaieducation.net