โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
189
จำนวน(คน) 6 6 11 6 6 154
ร้อยละ 3.17 % 3.17 % 5.82 % 3.17 % 3.17 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
841
จำนวน(คน) 10 8 47 8 8 760
ร้อยละ 1.19 % 0.95 % 5.59 % 0.95 % 0.95 % 90.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1030 คน
จำนวน(คน) 16 14 58 14 14 914
ร้อยละ 1.55 % 1.36 % 5.63 % 1.36 % 1.36 % 88.74 %

1030 : 16 , 14 , 58 , 14 , 14 , 914...1.55 , 1.36 , 5.63 , 1.36 , 1.36 , 88.74 = 116 : 11.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1030 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 11.26%

Powered By www.thaieducation.net