โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 6 6 9 6 9 123
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 5.66 % 3.77 % 5.66 % 77.36 %
ระดับประถมศึกษา
843
จำนวน(คน) 1 13 102 13 13 701
ร้อยละ 0.12 % 1.54 % 12.10 % 1.54 % 1.54 % 83.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1002 คน
จำนวน(คน) 7 19 111 19 22 824
ร้อยละ 0.70 % 1.90 % 11.08 % 1.90 % 2.20 % 82.24 %

1002 : 7 , 19 , 111 , 19 , 22 , 824...0.70 , 1.90 , 11.08 , 1.90 , 2.20 , 82.24 = 178 : 17.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1002 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76%

Powered By www.thaieducation.net