โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 29
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 8 3 10 5 4 95
ร้อยละ 6.40 % 2.40 % 8.00 % 4.00 % 3.20 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 10 3 13 5 4 124
ร้อยละ 6.29 % 1.89 % 8.18 % 3.14 % 2.52 % 77.99 %

159 : 10 , 3 , 13 , 5 , 4 , 124...6.29 , 1.89 , 8.18 , 3.14 , 2.52 , 77.99 = 35 : 22.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.01%

Powered By www.thaieducation.net