โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 10
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 8 4 7 3 0 72
ร้อยละ 8.51 % 4.26 % 7.45 % 3.19 % 0.00 % 76.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 9 6 13 4 0 115
ร้อยละ 6.12 % 4.08 % 8.84 % 2.72 % 0.00 % 78.23 %

108 : 9 , 5 , 8 , 4 , 0 , 82...8.33 , 4.63 , 7.41 , 3.70 , 0.00 , 75.93 = 26 : 24.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.77%

Powered By www.thaieducation.net