โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 24
ร้อยละ 12.12 % 6.06 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 61
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 9.72 % 0.00 % 0.00 % 84.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 6 4 10 0 0 85
ร้อยละ 5.71 % 3.81 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %

105 : 6 , 4 , 10 , 0 , 0 , 85...5.71 , 3.81 , 9.52 , 0.00 , 0.00 , 80.95 = 20 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net