โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 9 1 0 0 1 43
ร้อยละ 16.67 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 1.85 % 79.63 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 10 2 10 0 0 111
ร้อยละ 7.52 % 1.50 % 7.52 % 0.00 % 0.00 % 83.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 1 4 3 4 35
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 8.16 % 6.12 % 8.16 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 21 4 14 3 5 189
ร้อยละ 8.90 % 1.69 % 5.93 % 1.27 % 2.12 % 80.08 %

187 : 19 , 3 , 10 , 0 , 1 , 154...10.16 , 1.60 , 5.35 , 0.00 , 0.53 , 82.35 = 33 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.92%

Powered By www.thaieducation.net