โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 8 0 1 8 0 36
ร้อยละ 15.09 % 0.00 % 1.89 % 15.09 % 0.00 % 67.92 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 10 1 20 11 11 82
ร้อยละ 7.41 % 0.74 % 14.81 % 8.15 % 8.15 % 60.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 2 5 2 4 36
ร้อยละ 0.00 % 4.08 % 10.20 % 4.08 % 8.16 % 73.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 18 3 26 21 15 154
ร้อยละ 7.59 % 1.27 % 10.97 % 8.86 % 6.33 % 64.98 %

188 : 18 , 1 , 21 , 19 , 11 , 118...9.57 , 0.53 , 11.17 , 10.11 , 5.85 , 62.77 = 70 : 37.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02%

Powered By www.thaieducation.net