โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 7 3 3 10 3 28
ร้อยละ 12.96 % 5.56 % 5.56 % 18.52 % 5.56 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 12 0 13 12 4 91
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.85 % 9.09 % 3.03 % 68.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 1 5 2 3 36
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 10.42 % 4.17 % 6.25 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 20 4 21 24 10 155
ร้อยละ 8.55 % 1.71 % 8.97 % 10.26 % 4.27 % 66.24 %

186 : 19 , 3 , 16 , 22 , 7 , 119...10.22 , 1.61 , 8.60 , 11.83 , 3.76 , 63.98 = 67 : 36.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 33.76%

Powered By www.thaieducation.net