โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 10 5 4 15 5 15
ร้อยละ 18.52 % 9.26 % 7.41 % 27.78 % 9.26 % 27.78 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 15 0 16 15 6 80
ร้อยละ 11.36 % 0.00 % 12.12 % 11.36 % 4.55 % 60.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 4 3 4 34
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 8.33 % 6.25 % 8.33 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 27 6 24 33 15 129
ร้อยละ 11.54 % 2.56 % 10.26 % 14.10 % 6.41 % 55.13 %

186 : 25 , 5 , 20 , 30 , 11 , 95...13.44 , 2.69 , 10.75 , 16.13 , 5.91 , 51.08 = 91 : 48.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 44.87%

Powered By www.thaieducation.net