โรงเรียนบ้านทองหลาง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 4
ร้อยละ 25.00 % 16.67 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 14 19 38 10 0 2
ร้อยละ 16.87 % 22.89 % 45.78 % 12.05 % 0.00 % 2.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 17 21 40 11 0 6
ร้อยละ 17.89 % 22.11 % 42.11 % 11.58 % 0.00 % 6.32 %

95 : 17 , 21 , 40 , 11 , 0 , 6...17.89 , 22.11 , 42.11 , 11.58 , 0.00 , 6.32 = 89 : 93.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 93.68%

Powered By www.thaieducation.net