โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 7
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 8 10 15 2 0 33
ร้อยละ 11.76 % 14.71 % 22.06 % 2.94 % 0.00 % 48.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 9 11 17 2 0 40
ร้อยละ 11.39 % 13.92 % 21.52 % 2.53 % 0.00 % 50.63 %

79 : 9 , 11 , 17 , 2 , 0 , 40...11.39 , 13.92 , 21.52 , 2.53 , 0.00 , 50.63 = 39 : 49.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.37%

Powered By www.thaieducation.net