โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 29
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.23 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 1 0 0 1 3 72
ร้อยละ 1.30 % 0.00 % 0.00 % 1.30 % 3.90 % 93.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 2 0 0 1 4 101
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 0.00 % 0.93 % 3.70 % 93.52 %

108 : 2 , 0 , 0 , 1 , 4 , 101...1.85 , 0.00 , 0.00 , 0.93 , 3.70 , 93.52 = 7 : 6.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.48%

Powered By www.thaieducation.net