โรงเรียนบ้านบกห้อง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 3.13 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 1 1 8 2 1 42
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 14.55 % 3.64 % 1.82 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 1 1 12 3 1 69
ร้อยละ 1.15 % 1.15 % 13.79 % 3.45 % 1.15 % 79.31 %

87 : 1 , 1 , 12 , 3 , 1 , 69...1.15 , 1.15 , 13.79 , 3.45 , 1.15 , 79.31 = 18 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net